AI50申购赎回限制清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2024-07-23
基金名称  AI50
基金管理人公司名称  方正富邦基金管理有限公司
基金代码  517800
2024-07-22 日信息内容
现金差额(单位:元)   28,413.10
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   568,039.40
基金份额净值(单位:元)   0.5680
2024-07-23 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   28,650.83
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   1,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    不限额
赎回上限    5,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    50
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元) 期权期货
开仓标志
挂牌市场
000063 中兴通讯 1200 深市退补 10.0% 80.0% 33444.0 买入开仓
002063 远光软件 700 深市退补 10.0% 80.0% 3675.0 买入开仓
002152 广电运通 500 深市退补 10.0% 80.0% 4960.0 买入开仓
002230 科大讯飞 800 深市退补 10.0% 80.0% 31712.0 买入开仓
002261 拓维信息 400 深市退补 10.0% 80.0% 4476.0 买入开仓
002405 四维图新 1000 深市退补 10.0% 80.0% 6680.0 买入开仓
002410 广联达 600 深市退补 10.0% 80.0% 6348.0 买入开仓
002415 海康威视 1300 深市退补 10.0% 80.0% 39481.0 买入开仓
002439 启明星辰 300 深市退补 10.0% 80.0% 4611.0 买入开仓
00268 金蝶国际 1815 港市退补 30.0% 10294.28 买入开仓
002920 德赛西威 100 深市退补 10.0% 80.0% 9798.0 买入开仓
00700 腾讯控股 165 港市退补 30.0% 56241.03 买入开仓
01357 美图公司 1319 港市退补 30.0% 2806.91 买入开仓
02121 创新奇智 154 港市退补 30.0% 663.88 买入开仓
03690 美团-W 561 港市退补 30.0% 62151.47 买入开仓
03888 金山软件 506 港市退补 30.0% 10490.69 买入开仓
06682 第四范式 67 港市退补 30.0% 2952.57 买入开仓
09880 优必选 59 港市退补 30.0% 5722.74 买入开仓
300045 华力创通 200 深市退补 20.0% 80.0% 3470.0 买入开仓
300308 中际旭创 300 深市退补 20.0% 80.0% 40380.0 买入开仓
300353 东土科技 200 深市退补 20.0% 80.0% 1548.0 买入开仓
300418 昆仑万维 300 深市退补 20.0% 80.0% 9210.0 买入开仓
300442 润泽科技 200 深市退补 20.0% 80.0% 4506.0 买入开仓
300454 深信服 100 深市退补 20.0% 80.0% 5034.0 买入开仓
300456 赛微电子 300 深市退补 20.0% 80.0% 4737.0 买入开仓
300474 景嘉微 100 深市退补 20.0% 80.0% 6745.0 买入开仓
300496 中科创达 200 深市退补 20.0% 80.0% 9258.0 买入开仓
300559 佳发教育 100 深市退补 20.0% 80.0% 903.0 买入开仓
300624 万兴科技 100 深市退补 20.0% 80.0% 4912.0 买入开仓
301195 北路智控 0 深市必须 买入开仓
600588 用友网络 1000 允许 10.0% 买入开仓
600845 宝信软件 300 允许 10.0% 买入开仓
603019 中科曙光 700 允许 10.0% 买入开仓
603893 瑞芯微 100 允许 10.0% 买入开仓
688003 天准科技 0 必须 买入开仓
688008 澜起科技 300 允许 20.0% 买入开仓
688023 安恒信息 0 必须 买入开仓
688099 晶晨股份 100 允许 20.0% 买入开仓
688111 金山办公 100 允许 20.0% 买入开仓
688123 聚辰股份 0 必须 买入开仓
688169 石头科技 0 必须 买入开仓
688208 道通科技 100 允许 20.0% 买入开仓
688256 寒武纪 100 必须 26522.0 买入开仓
688322 奥比中光 100 必须 2544.0 买入开仓
688343 云天励飞 0 必须 买入开仓
688385 复旦微电 200 允许 20.0% 买入开仓
688475 萤石网络 100 必须 2922.0 买入开仓
688521 芯原股份 200 允许 20.0% 买入开仓
688608 恒玄科技 0 必须 买入开仓
688686 奥普特 0 必须 买入开仓