AI50申购赎回限制清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2022-10-10
基金名称  AI50
基金管理人公司名称  方正富邦基金管理有限公司
基金代码  517800
2022-09-30 日信息内容
现金差额(单位:元)   24,696.39
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   1,171,404.26
基金份额净值(单位:元)   0.5857
2022-10-10 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   17,508.22
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   2,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    不限额
赎回上限    10,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    50
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元) 期权期货
开仓标志
挂牌市场
002063 远光软件 1200 深市退补 10.0% 10.0% 6720.0 买入开仓
002139 拓邦股份 1000 深市退补 10.0% 10.0% 10320.0 买入开仓
002230 科大讯飞 1900 深市退补 10.0% 10.0% 62358.0 买入开仓
002236 大华股份 1800 深市退补 10.0% 10.0% 23130.0 买入开仓
002261 拓维信息 1000 深市退补 10.0% 10.0% 5700.0 买入开仓
002405 四维图新 3100 深市退补 10.0% 10.0% 35774.0 买入开仓
002410 广联达 1400 深市退补 10.0% 10.0% 63882.0 买入开仓
002415 海康威视 3700 深市退补 10.0% 10.0% 112554.0 买入开仓
002439 启明星辰 800 深市退补 10.0% 10.0% 16168.0 买入开仓
00268 金蝶国际 3555 港市退补 30.0% 33053.12 买入开仓
002920 德赛西威 300 深市退补 10.0% 10.0% 41385.0 买入开仓
00700 腾讯控股 460 港市退补 30.0% 110833.7 买入开仓
00909 明源云 1654 港市退补 30.0% 6956.14 买入开仓
02013 微盟集团 2176 港市退补 30.0% 5471.21 买入开仓
02158 医渡科技 879 港市退补 30.0% 3831.91 买入开仓
03690 美团-W 854 港市退补 30.0% 127908.08 买入开仓
03888 金山软件 1174 港市退补 30.0% 22191.88 买入开仓
300166 东方国信 900 深市退补 10.0% 10.0% 6498.0 买入开仓
300168 万达信息 1300 深市退补 10.0% 10.0% 9789.0 买入开仓
300188 美亚柏科 500 深市退补 10.0% 10.0% 5720.0 买入开仓
300223 北京君正 300 深市退补 10.0% 10.0% 22191.0 买入开仓
300369 绿盟科技 600 深市退补 10.0% 10.0% 4890.0 买入开仓
300454 深信服 400 深市退补 10.0% 10.0% 40000.0 买入开仓
300458 全志科技 600 深市退补 10.0% 10.0% 11778.0 买入开仓
300474 景嘉微 300 深市退补 10.0% 10.0% 14370.0 买入开仓
300613 富瀚微 100 深市退补 10.0% 10.0% 5494.0 买入开仓
300624 万兴科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 2559.0 买入开仓
600536 中国软件 500 允许 10.0% 买入开仓
600588 用友网络 1900 允许 10.0% 买入开仓
600845 宝信软件 700 允许 10.0% 买入开仓
603019 中科曙光 1100 允许 10.0% 买入开仓
603160 汇顶科技 300 允许 10.0% 买入开仓
603486 科沃斯 200 允许 10.0% 买入开仓
603501 韦尔股份 600 允许 10.0% 买入开仓
603893 瑞芯微 200 允许 10.0% 买入开仓
688003 天准科技 100 必须 3179.0 买入开仓
688008 澜起科技 600 允许 10.0% 买入开仓
688018 乐鑫科技 100 必须 7628.0 买入开仓
688023 安恒信息 100 必须 13825.0 买入开仓
688039 当虹科技 0 必须 买入开仓
688088 虹软科技 200 允许 10.0% 买入开仓
688099 晶晨股份 400 允许 10.0% 买入开仓
688158 优刻得 300 允许 10.0% 买入开仓
688208 道通科技 400 允许 10.0% 买入开仓
688256 寒武纪 300 允许 10.0% 买入开仓
688521 芯原股份 300 允许 10.0% 买入开仓
688595 芯海科技 100 必须 3410.0 买入开仓
688608 恒玄科技 100 必须 9511.0 买入开仓
688686 奥普特 0 必须 买入开仓
688696 极米科技 0 必须 买入开仓